søndag 27. januar 2019

Trinnvis prosess

Alexanderteknikken er ikke særlig godt kjent, men de som har hørt om den kjenner gjerne til historien om Alexander selv. Han var en skuespiller som fikk stemmeproblemer. Gjennom arbeidet med å endre vanene sine utviklet han teknikken som senere fikk hans navn.

Historien skrev han ned flere tiår senere i kapittelet «The evolution of a technique» i boken The Use of the Self . Inspirert av sin elev og venn, filosofen John Dewey, beskrev han utviklingen av teknikken nærmest som en vitenskapelig prosess. Det var nok ikke helt slik det foregikk. Men Alexanders fremstilling kan gi inspirasjon til hvordan å gå fram når vi skal endre våre egne vaner eller uvaner.

I det siste har jeg lest boken Teaching the Alexander Technique av Cathy Madden. Madden baserer mye av sin undervisning på prosessen Alexander beskriver i «The evolution of a technique», men hun gjør det på sin helt egen måte. Hun har bakgrunn som skuespiller og dramalærer og har gjennom kreativitet og oppfinnsomhet skapt sin egen versjon med egne ord og begreper. Den trinnvise prosessen, som hun kaller «The Alexander Technique Progression», består av: Wanting - Recognizing - Deciding - Gathering information - Creating a plan - Asking - Acting/Experimenting (Madden 2018 s. 48).
Dette kan være en fin oppskrift å følge når vi jobber med å endre vaner. 

Å ønske (Wanting) 
Alle har noe de ønsker å oppnå. Alexanders høyeste ønske var å bli skuespiller. De som kommer for å ta timer i Alexanderteknikk kan for eksempel ønske å kunne bevege seg med mindre vondt i ryggen, eller å kunne unngå å få vondt i skuldre og nakke når de bruker nettbrett eller datamaskin.
Mange tar også timer fordi de ønsker å forbedre ferdighetene i en aktivitet. Det kan være å skrive på pc, spille et instrument, løpe, svømme eller danse tango. Ønsket, hva det enn er, blir utgangspunktet for å lære seg Alexanderteknikken.

Å innse (Recognizing) 
Alexander innså at han hadde et problem. Han ble hes under forestillingene. Noen ganger holdt han på å miste stemmen helt. Han innså også at årsaken måtte være noe han gjorde galt når han opptrådte. Siden årsaken var noe han selv gjorde måtte dette være noe han kunne endre på.

De som kommer for å prøve Alexanderteknikken har også innsett behovet for endring. Ofte har de prøvd ut mange andre ting før de kommer så langt som å ta timer. Kanskje har de først nå innsett at ikke bare hva de gjør, men hvordan de gjør det, kan ha avgjørende betydning for hvordan de fungerer.

Bestemme seg (Deciding)
Alexander bestemte seg for å undersøke hva han gjorde når han deklamerte tekst. Han bestemte seg for å forske på hva han gjorde. Dette kan virke opplagt, men hvis du tenker etter er det ikke nødvendigvis det. Du har alltid et valg. Alexander kunne ha bestemt seg for fortsette som før, hvile stemmen mellom forestillingene og gjøre så godt han kunne. Eller han kunne ha bestemt seg for å gi opp karieren og satse på noe annet. 
Å endre vaner er en jobb. Det krever en innsats. Du kan bestemme deg for å fortsette som før. Det er alltid det enkleste. Eller du kan bestemme deg for å observere deg selv, finne ut av ting, forbedre måten du gjør ting på ved hjelp av Alexanderteknikken.

Samle informasjon (Gathering information) 
Alexander observerte seg selv i speil mens han deklamerte. Dette var et arbeid han holdt på med gjennom flere år. I prinsippet kan du gjøre det samme. I dag har vi kamera som kan filme det meste. Du kan til og med se deg selv i sakte film. Er du heldig har du en Alexanderteknikk-lærer i nærheten. Da går arbeidet mye fortere. Læreren kan gi deg feedback og lærerens hender fungerer som «speil» som kommuniserer direkte med din kroppssans.

Du kan også samle informasjon på andre måter. Å bli kjent med din egen anatomiske struktur kan du ha stort utbytte av. Er du ute etter å forbedre en ferdighet kan bøker eller informasjon på nettet om emnet være kilde til gode ideer. Vil du for eksempel bli bedre til å svømme kan bøker om svømmeteknikk gi nyttig informasjon. Bøker om Alexanderteknikken kan også være noe du vil ha nytte av.

Legge en plan (Creating a plan) 
Å ha en plan betyr at du har en klar forestilling om aktiviteten det er snakk om. I forbindelse med Alexanderteknikken betyr det nærmere bestemt at du har en klar idé om retningene i kroppen og retningene for bevegelsene. Retningene for kroppen blir vanligvis beskrevet som: la nakken være fri slik at hodet kan gå fram og opp slik at ryggen kan være lang og bred. Retningene kan formuleres på andre måter også. Akkurat hvordan du tenker kan være helt avhengig av den aktuelle situasjonen.

Retning på bevegelsene kan være relatert til en ferdighet, som for eksempel det å spille et instrument. Da kan det hende at du vet mer om akkurat dette enn alexanderlæreren. Men læreren vil alltid kunne gi deg tilbakemelding om kvaliteten på bevegelsene.

Ønske (Asking) 
Med dette punktet menes at du tenker igjennom planen og «inviterer» deg selv til å bruke den. Dette kan virke overflødig. Du har allerede lagt en plan. Hvorfor bare ikke sette i gang? Saken er at alt du gjør handler om signaler fra hjernen din til musklene. 
Det er ikke tilstrekkelig å tenke på at du har en plan. Du må innarbeide den. Er du det minste usikker på den nye planen vil den gamle planen automatisk ta over og du ender opp med å gjøre hva du alltid har gjort.

Handle/eksperimentere (Acting/Experimenting) 
Du utfører handlingen. Det beste er å se på det som et eksperiment. Et eksperiment for å teste planen. Hensikten er også å samle ny informasjon. Ny informasjon kan gi en ny og bedre plan som du prøver ut i nye eksperimenter. Hver gang du gjennomfører et eksperiment trener du samtidig på å anvende Alexanderteknikken i praksis. 
Du kan også tenke deg at du får ny innsikt som gir en aha-opplevelse. Du innser noe som gjør at du tar en ny avgjørelse for hvordan du samler informasjon og lager en ny plan.

I en bok for utøvende kunstnere gir Cathy Madden denne beskrivelsen av prosessen: 
WANTING. You have something you want to do. 
RECOGNIZING. You want to improve a skill. 
DECIDING. You pick a goal 
GATHERING INFORMATION. You collect the information you have about reaching the goal.
CREATING A PLAN. You create a plan to reach the goal. 
EXPERIMENTING. You use the Alexander Technique to do the actions toward the goal.
GATHERING INFORMATION. You compare the result with your goal to get more information.
CREATING A PLAN. Using the new information, you create a new plan. 
EXPERIMENTING. Again and again. (Madden 2014, s. 108-109)
Alexanderteknikken kan være et redskap for kontinuerlig utvikling. 


Relaterte blogginnlegg

Litteratur 
Madden, Cathy. 2014. Integrative Alexander Technique Practice for Performing Artists. Intellect.
Madden, Cathy. 2018. Teaching the Alexander Technique: Active Pathways to Integrative Practice. Singing Dragon. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar