torsdag 6. juli 2017

Framtida

Alexander mente hans teknikk viste veien inn i framtida. Han støttet det synet at neste steg i mennesket utvikling var økt bevissthet og hans teknikk var middelet for å oppnå det: 
… it appears to me that all we know of the evolution or development of life goes to show that it has progressed, and will continue to progress, in the direction of self-consciousness (Alexander 1996, s.25).*
Medfødte instinkter er ikke tilstrekkelig for å møte utfordringene i et moderne «sivilisert» samfunn. Vi må ta bevisste valg og kan ikke alltid stole på instinktene:
The failure of subconscious guidance in modern civilization is now being widely admitted, and the consideration of this fact has led a few to the logical conclusion that conscious guidance and control is the one method of adapting ourselves not only to present conditions, but to any possible conditions that may arise. We have passed beyond the animal stage in evolution and can never return to it (ibid, s.7).
Hans teknikk var et redskap for å oppnå økt «conscious control» og Alexander beskrev teknikken som : 
… a philosophy of fundamental value reduced to practical procedures to give to my generation which will prove to be the keynote of our future evolution … (ibid, s.xxiii).
Og det var ikke småtterier man kunne oppnå: 
For in the mind of man lies the secret of his ability to resist, to conquer and finally to govern the circumstance of his life, and only by the discovery of that secret will he ever be able to realize completely the perfect condition of mens sana in corpore sano (ibid, s 8).

Lamarck og Dawkins
Hvordan kan Alexanderteknikken påvirke evolusjonsprosessen? Det måtte jo bety at Alexanderteknikken gir økt sannsynlighet for reproduktiv suksess og at teknikken enten på en eller annen måte påvirket genmaterialet, eller at utøvere av teknikken av en eller annen grunn ble de som hadde de fordelaktige genene. Det virker ikke særlig sannsynlig. 

Dessuten kan det hende at det underliggende premisset, at neste steg i menneskets utvikling er økt bevissthet, er feil. Økt bevissthet blir resultatet av evolusjonsprosessen kun om det gir økt overlevelse. Kanskje er vi allerede så bevisste som vi behøver å være. Økt bevissthet koster kanskje mer enn det er verdt. 

Vi må huske i denne sammenheng at Alexander hadde et noe skrudd syn på evolusjon. Han hadde den foreldede oppfatning at tillærte egenskaper kunne nedarves, det som kalles lamarckisme.** 
Få alexanderlærere støtter et slikt syn i dag. Men det er fortsatt noen som hevder Alexanderteknikken vil bidra til menneskets utvikling, men med en annen argumentasjon. De anser evolusjonen som også å omfatte menneskenes kulturelle utvikling. Alexanderteknikken er et «meme». Et meme er «… an idea, behavior, or style that spreads from person to person within a culture …».

Alexanderlærere som støtter dette synet mener at spredningen av memet Alexanderteknikk vil føre til økt selvbevisshet, selvinnsikt og selvkontroll og dermed til økt evne til rasjonell adferd og sunn kroppsbruk.

For at Alexanderteknikken skal ha innvirkning på denne måten forutsetter det for det første at teknikken har større effekt på læringsprosesser, mental og fysisk mestring og helse, enn det kanskje er grunnlag for å hevde. Og for det andre at mange nok mennesker lærer seg og praktiserer teknikken på et høyt nok nivå - noe som virker relativt usannsynlig med tanke på dagen tilstand og teknikkens relative obskuritet. 

Mine spådommer
Alle kan spå om framtida, men ingen kan være sikre på å få rett. Jeg tror og håper at i framtida vil mer av Alexanderteknikken være basert på vitenskap og forskning, og at i den grad det blir nødvendig endres og forbedres forklaringsmodeller og undervisningsmetoder. Skal teknikken bli akseptert og utbredt er dette nødvendig. Det er også nødvendig å slutte å hevde at teknikken vil lede til neste steg i menneskets utvikling. Påstanden mangler troverdighet.

Jeg håper og tror at teknikken vil fortsette å være til praktisk nytte for mange, på mange områder og i mange sammenhenger. På lang sikt vil kanskje prinsippene i teknikken bli alment godtatt og integrert innen helse og utdanning, og på andre områder, ikke minst fordi det er snakk om sunn fornuft. Når vi kommer så langt vil navnet Alexanderteknikk være glemt og kanskje finnes det heller ikke lengre alexanderlærere. Men det vil neppe ha noe å si for menneskehetens utvikling.

*Sitatene er fra første del av Man's Supreme Inheritance. Alexander hadde hjelp av en «ghost writer» i begynnelsen av skrivearbeidet. Forumleringene er derfor muligens ikke Alexander's egne. Men siden teksten ikke ble endret i senere versjoner må vi anta at Alexander gikk god for innholdet.

**Staring i sin biografi om Alexander beskriver Alexanders syn som «butlerian» etter den britiske forfatteren James Butler. Butler mente vaner kunne nedarves og at individet på den måten kunne innvirke på evolusjonsprosessen gjennom sin adferd.


Relaterte blogginnlegg: 

Litteratur:
Alexander, FM. (1918) 1996. Man's Supreme Inheritance Conscious Guidance and Control in Relation to Human Evolution. Mouritz
Staring, Jeroen 2005. Frederick Matthias Alexander (1869-1955) The Origins and History of the Alexander Technique. Integral