lørdag 11. august 2012

Alexanderteknikk, trening og massasje mot ryggsmerter

Hjelper Alexanderteknikken mot ryggsmerter? Forskning tyder på det.

I 2008 publiserte British Medical Journal en studie som sammenlignet timer i Alexanderteknikk, massasje og et enkelt treningsopplegg. Studien ble kalt ATEAM – Alexander Technique, Exercise and Massage. 579 pasienter ble delt inn i fire grupper som fikk henholdsvis
- 6 leksjoner i Alexanderteknikk
- 24 leksjoner i Alexanderteknikk
- 6 timer med massasje
- En kontrollgruppe som fikk normal legebehandling

Hver av disse gruppene ble delt i to hvorav den ene halvparten fikk råd fra lege om fysisk aktivitet (en slags grønn resept). De fikk også oppfølging av treningen gjennom konsultasjoner med spesialtrent sykepleier.


Målemetoder
To hovedeffekter ble målt: funksjonsnivå og dager med smerte. Funksjonsnivå ble målt ved bruk av Roland-Morris spørreskjema for funksjonsbegrensning. Skjemaet består av 28 punkter som beskriver dagligdagse aktiviteter. Antall aktiviteter hemmet av ryggsmerter gir måleverdien. Jo lavere tall, jo bedre er pasientens tilstand.
Opplevd smerte ble målt ved at pasientene oppgav hvor mange dager de hadde hatt ryggsmerter i løpet av de siste fire ukene.


Alexanderteknikk og massasje
Alexanderteknikk ble sammenlignet med massasje for å undersøke om det er effekten av berøring som gir reduksjon i smerter, eller om læringsaspektet har noe å si.

6 timer med massasje hadde effekt etter tre måneder, men ikke etter ett år. 6 leksjoner i Alexanderteknikk viste fortsatt effekt etter ett år, selv om effekten var liten. Dette tyder på at pasientene lærte noe i Alexanderteknikk-timene som gjorde en forskjell.


Alexanderteknikk og trening
Treningsopplegget var ganske enkelt og kan nærmest betegnes som generell fysisk aktivitet. Det bestod av «predominantly walking». Et mer intensivt og strukturert opplegg med individuell oppfølging ville hatt bedre effekt mot ryggsmerter, og sannsynligvis minst like bra effekt som kun 6 timer i Alexanderteknikk.

Det som var interessant i studien var imidlertid den kombinerte effekten av Alexanderteknikk og trening. Alexanderteknikken brukes av musikere, skuespillere og dansere for å øke bevissthet om bevegelse og bedre bevegelseskvaliteten. 6 timer i Alexanderteknikk var tilstrekkelig til at pasientene lærte nok om generell bevegelsesstrategi til å bedre kvaliteten, og dermed øke effekten treningen hadde på ryggsmertene.


24 timer Alexanderteknikk
Størst effekt på ryggsmertene hadde 24 timer med Alexanderteknikk. En skulle tro at gruppen som hadde treningsopplegg i tillegg til de 24 timene fikk enda bedre resultat, men forskjellen var ubetydelig. 24 timer Alexanderteknikk utlignet effekten av et enkelt treningsopplegg. Min hypotese for dette er at såpass mange timer i Alexanderteknikk fører naturlig til økt fysisk aktivitet fordi dagligdagse bevegelser oppleves som mer behagelige.

24 timer i Alexanderteknikk gav en reduksjon i funksjonsbegrensning på 4.14. Det er en bedring på 42 prosent. Dette er ikke oppsiktsvekkende høyt. Det ville vært interessant å kombinere 24 timer Alexanderteknikk med et mer intensivt treningsopplegg. Jeg ville tro det er mulig å redusere funksjonsbegrensningene enda mer med et opplegg målrettet mot funksjonsbedring. Til sammenligning gav kombinasjonen 6 timer Alexanderteknikk + trening en reduksjon i funksjonsbegrensning på 2.98.

Det som derimot er mest oppsiktsvekkende i studien er at 24 timer i Alexanderteknikk gav hele 86 prosent reduksjon i antall dager med smerter. Kontrollgruppen hadde smerter 21 av 28 dager , og ingen bedring etter ett år. De som hadde 24 Alexanderteknikk-timer opplevde en reduksjon fra 21 til i gjennomsnitt bare 3 smerte-dager i måneden. Professoren som ledet forskningen sa han aldri hadde sett noe lignende.


Trening
Grad av funksjonsbegrensning er mye brukt som målemetode i studier av ryggsmerter. Funksjonsgrad er mye enklere å måle enn selve smertene. I ATEAM-studien gav treningsopplegget bedret funksjon, men noe mindre smertereduksjon enn kun 6 timer med Alexanderteknikk. Det kan virke som om trening har større effekt på funksjonsnivå enn på smertesituasjon.

Det er naturlig å tenke seg at mer trening vil gi tilsvarende økt reduksjon i funksjonsbegrensning og smertenivå. Det er ikke nødvendigvis tilfelle. Personlig erfaring med ryggpasienter gjennom mange år tilsier at over en viss grense vil mer trening bare forverre situasjonen. Bevegelsesadferd kan i utgangspunktet ha vært medvirkende årsak til ryggsmertene, og økning i intensitet gjennom trening vil kunne øke den negative påvirkningen. Bevegelsesstrategien må endres for å forbedre kvaliteten på bevegelsene. Det er her Alexanderteknikken kommer inn. Alexanderteknikken vil kunne bedre kvaliteten og dermed øke den terapeutiske effekten av trening.


Kostnadseffektivitet
Det er normalt å anbefale 20-30 Alexanderteknikk-timer for å få en varig effekt. En av grunnene til å gi bare 6 timer til en av gruppene i ATEAM-studien var fordi dette vil være innenfor kostnadsrammene til det offentlige helsevesen. Et tilbud bestående av tilstrekkelig antall timer i Alexanderteknikk vil kanskje aldri komme innenfor rammene til det offentlige.

Timer i Alexanderteknikk er likevel ikke dyrt. Med min nåværende timepris vil 24 leksjoner komme på 8400 kroner. Med rabatter jeg tilbyr vil totalprisen normalt være lavere. I 2011 brukte nordmenn i gjennomsnitt 15700 kroner på sommerferie. Å lære seg Alexanderteknikken koster halvparten av det folk flest bruker på en ferie.

Men det er vanskelig å sammenligne timer i Alexanderteknikk med behandling fordi det er en vesensforskjell mellom det å motta passiv behandling og det å lære en ferdighet. Alexanderteknikken kan best sammenlignes med det å lære å kjøre bil. Begge deler er ferdigheter. Alexanderteknikken vil du kunne bruke lenge etter at du har måttet levere inn sertifikatet. Timene er en livslang investering.


Videre forskning
ATEAM-studien var den første store randomiserte kontrollerte studien av Alexanderteknikk og helse. Den var lovende, men en enkelt studie er ikke tilstrekkelig til trekke klare konklusjoner. Alexanderteknikken har med stor grad av sannsynlighet en positiv effekt ved kroniske ryggsmerter, men vi kan ikke si hvor stor denne effekten er.

Selv om det ble funnet en effekt av bare 6 timer med Alexanderteknikk var effekten liten. Det er på grensen til det urealistiske å forvente at 6 timer er nok til å bedre kroniske ryggsmerter. Mer forskning er nødvendig for å fastslå om kun 6 Alexanderteknikk-leksjoner faktisk har en effekt etter ett år.

Forskerne bak ATEAM-studien er nå i gang med ytterligere studier for å prøve å finne ut hva som kan regnes som tilstrekkelig antall Alexanderteknikk-timer, og for å undersøke mulige årsaksmekanismer til Alexanderteknikkens effekt mot kroniske ryggsmerter.


Lenker
Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain

Ny studie:
Alexander Technique and Supervised Physiotherapy Exercises in back pain (ASPEN) feasibility study

Relaterte blogginnlegg
Formi
The Back Letter on the ATEAM-trial
Når ryggen krangler


Blogglisten


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar