lørdag 28. januar 2012

Yoga og ryggsmerter

I siste nummer av Tidsskrift for Den Norske Legeforening omtales en studie av yoga mot kroniske ryggsmerter. I studien ble 313 personer med kroniske korsryggsmerter delt inn to grupper som fikk henholdsvis 12 yoga-leksjoner over 3 måneder, eller det som kan betegnes som normal legebehandling. Yoga-gruppen hadde bedret funksjonsnivå etter 3, 6 og 12 måneder, men yoga så ikke ut til å føre til nevneverdig endring i selve ryggsmertene.

Det har ikke tidligere vært utført studier av en slik størrelse på ryggsmerter og yoga. Den bekrefter det vi allerede vet om kroniske korsryggsmerter. Siden den publiserte studien også nevner Alexanderteknikken skal jeg forsøke å sette yoga, Alexanderteknikk og ryggsmerter i sammenheng.

ATEAM
En studie publisert i 2008 kalt «ATEAM», Alexander Technique, Exercise and Massage, sammenlignet effekten av Alexanderteknikk, trening, massasje og normal legebehandling. Pasientene ble fordelt til 6 eller 24 timer med Alexanderteknikk, 6 timer massasje, eller til vanlig behandling hos lege. I tillegg fikk halvparten av hver gruppe et opplegg for grunnleggende fysisk trening.

Kort fortalt gav massasje smertelindring, men av kort varighet. Trening gav funksjonsbedring, men liten endring i smerter. 6 timer Alexanderteknikk viste fortsatt effekt etter ett år, men effekten var liten. Gruppen som hadde 24 timer Alexanderteknikk viste både funksjonsbedring, og en dramatisk reduksjon i smerte etter ett år.
Det interessante er at gruppen som hadde 6 timer med Alexanderteknikk kombinert med et treningsopplegg oppnådde 72 prosent av effekten oppnådd ved 24 Alexanderteknikk-timer.

I den publiserte studien «Yoga for Chronic Low Back Pain» sies det at:
«group yoga may improve back function (as measured by the RMDQ) more than exercise and manipulation, cognitive behavioral treatment, and 6 sessions of 1-to-1 Alexander technique but not as much as 24 sessions»

(Diagram som sammenligner effekt av trening, manuellterapi, Alexanderteknikk, kognitiv behandling og yoga: http://annals.org/content/155/9/569/F3.expansion.html)

Det man kan legge til er at yoga kan ha bedre effekt enn et enkelt opplegg for fysisk trening, men ikke så stor effekt som fysisk trening kombinert med timer i Alexanderteknikk. I likhet med trening bedrer yoga funksjonsnivå, men har mindre effekt på selve smertene.

Men som det også står i studien:
«However, we must be cautious about overanalyzing these results because the comparisons are indirect»

Yoga og tøyningsøvelser
En annen veldig interessant studie publisert i fjor sammenlignet yoga og stretching. 228 pasienter ble fordelt til henholdsvis 12 klassetimer med yoga, 12 leksjoner med tøyningsøvelser, eller en kontrollgruppe som fikk en selvhjelps-bok om ryggsmerter. De som gikk til yoga eller stretching skulle i tillegg til klassene trene hjemme.
Resultatene viser at yoga og tøyningsøvelser har samme effekt ved ryggsmerter. Det kunne vært rimelig å anta at yoga kunne ha en effekt utenom den rent fysisk. Det viste seg ikke å være tilfelle.

Pasientene i yoga- og stretchinggruppene var omtrent like fornøyde med behandlingsopplegget, men yoga-gruppen ville i større grad anbefale behandlingen til andre (85% mot 54%), og etter et halvt år var det flest i yoga-gruppen som fortsatte egentreningen (59% mot 40%).

I Alexanderteknikk-timene ser jeg ofte på tøyeøvelser elevene pleier å gjøre. Uten unntak strammer de unødvendig andre steder i kroppen under øvelsene. Selv om unødvendige spenninger er et potensielt problem ved alle yoga-øvelser er risikoen lavere fordi hele kroppen skal inn i en posisjon og oppmerksomhetsfeltet vil normalt være bredere. Jeg ville derfor holde en knapp på yoga, hvis jeg måtte velge.

Tøyningsøvelsene som ble brukt var mer intense enn det som er vanlig, og yoga-opplegget var i begge de omtalte studiene tilpasset mennesker med ryggsmerter. Det er altså ikke hva som helst av yoga eller uttøyning som det er snakk om her. Det finnes former for yoga og yoga-øvelser som absolutt ikke egner som for de med ryggsmerter. Med andre ord: instruktørene må ha peiling.

Bieffekter
I begge studiene var det bieffekter av yoga-øvelser. Omtrent 10 prosent av pasientene opplevde en forverring av ryggsmertene. Dette var stort sett en mild forverring. Det samme gjaldt ved uttøyning i studien som sammenlignet yoga og tøyningsøvelser.
Til sammenligning fikk 288 deltagere tilsammen mer enn 2400 timer i Alexanderteknikk under ATEAM-studien. Ingen negative bivirkninger ble rapportert.

Hvis noen kommer til Alexanderteknikk-timer med ryggsmerter kan jeg ikke garantere at de ikke kjenner mer til smertene. Når ryggmusklene må begynne å jobbe annerledes er de ikke sikkert de gjør det uten å protestere. Men Alexanderteknikken kan sammenlignes med å be veldig pent. Da går det som regel bra.

Virkning og langtidsvirkning
Den ene av yoga-studiene undersøkte effekten etter 12 måneder, den andre etter bare et halvt år. Begge intervensjoner var avhengige av at pasientene fortsatte med hjemmetrening. I den ene studien var det 60 prosent av deltagerne som fortsatt gjorde yoga-øvelsene etter et år. Men hva om de hadde sluttet med treningen? I hvor stor grad vil da ryggproblemene komme tilbake? Eller sagt på en annen måte: I hvor stor grad gjør yoga-øvelser eller uttøyning noe med årsaken til at ryggsmertene oppstod?

Tøyningsøvelser er spesielt godt egnet til å maskere et problem. Musklene er stramme og vonde. Du tøyer, opplever lindring og avspenning. Så fortsetter du å bevege deg på samme måte, bruke musklene og ryggen på samme måte, og veldig snart har du behov for å tøye ut igjen.

I ATEAM studien ble 6 timer Alexanderteknikk sammenlignet med 6 timer med massasje for å undersøke om effekten av Alexanderteknikk var noe mer enn bare effekten lærerens berøring. 6 timer med Alexanderteknikk hadde effekt etter ett år, selv om effekten var ganske liten. Noe var lært. Enda mer slående er at kombinasjonen av kun 6 timer Alexanderteknikk + trening var så effektiv. Så få timer var tilstrekkelig til å få mye mer ut av treningen, som ganske sannsynlig hadde direkte overføringsverdi til daglige aktiviteter.

Skal du bli kvitt ryggsmerter må noe endres. Å trene mer eller tøye mer kan være en hjelp på kort sikt, det holder problemene i sjakk. På lang sikt må selve bevegelsesstrategien endres. Alexanderteknikken peker seg ut som en løsning. Men hittil har det bare vært forskning som ser på effekten etter ett år. For virkelig å undersøke hvor effektiv Alexanderteknikken er i forhold til ryggsmerter er det behov for studier som strekker seg over minst to år eller mer. Helst mer.


Relaterte innlegg
Når ryggen krangler
The Back Letter on the ATEAM-trial
Formi


Lenker
Tidsskrift for Norsk Legeforening:
Yoga kan hjelpe mot ryggsmerter

Studien i fulltekst:
Yoga for Chronic Low Back Pain

Diagram som sammenligner effekt av trening, manuellterapi, Alexanderteknikk, kognitiv behandling og yoga:
http://annals.org/content/155/9/569/F3.expansion.html

Yoga og uttøyning:
A Randomized Trial Comparing Yoga, Stretching, and a Self-care Book for Chronic Low Back Pain

Science Daily:
Yoga and Stretching Exercises Beneficial for Chronic Low Back Pain, Study Finds

ATEAM-studien:
Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage for chronic and recurrent back pain

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar